Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change what I see when I first open a new tab?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Reikson

more options

When I open a new tab, it automatically reveals a Bing search page when I want it to open to my Google home page. I tried altering my home page while on a blank tab, but nothing's happening. How do I fix this?

Giải pháp được chọn

You can look at this extension to set which page to open in a new tab:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this extension to set which page to open in a new tab: