Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I enable Spellcheck in Firefox 6.0.2?

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I updated to Firefox 6.0.2, and then Spellcheck seemed to have stopped working. I have Spellcheck enabled in Settings, but Spellcheck still doesn't work. Any ideas? Thank you!

I updated to Firefox 6.0.2, and then Spellcheck seemed to have stopped working. I have Spellcheck enabled in Settings, but Spellcheck still doesn't work. Any ideas? Thank you!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have a dictionary installed and selected?

  • You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu.
  • Open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.
  • Make sure that [X] "Check Spelling" in the right-click context menu is check-marked.

You can enable or disable spell checking globally:

  • Tools > Options > Advanced : General: Browsing: "Check my spelling as I type"

You can look here for dictionaries:

See also:

more options

If you are using a dictionary extension make sure it is up to date version as you may be using a older version that was compatible with older Firefox versions at time.