Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pop-up boxes print smaller than 100 percent, why?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When printing a pop-up box, such as an ebay packing slip, the size comes out smaller than 100 percent. It's not in my printer; I have it attached to the home network and I can print from my laptop at 100 percent for a popup using Firefox. And it doesnt happen in IE. Some setting got changed in this browser once upon a time when I tried to print and every pop-up since on this computer in this browser (even with uninstall and reinstall as well as upgrades) prints at 70 percent or smaller in popups. Help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

File > Page Setup = Scale

What is it set to?