Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my update bar just loads but never actually updates successfully

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

the loading bar just keeps loading and never stops

the loading bar just keeps loading and never stops

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

If you have problems with updating or with the permissions then easiest is to download the full version and trash the currently installed version to do a clean install of the new version.

Download a new copy of the Firefox program and save the DMG file to the desktop

  • Trash the current Firefox application to do a clean (re-)install
  • Install the new version that you have downloaded

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.