Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I Try to play a midi file, I get this message "Error><Code>AccessDenied</Code><Message>Access Denied</Message><RequestId>BAE3798FA4D46B8A</RequestId><HostId>8/M6nE8bFEzqkHuBNZbWlYORnQ2r9tRDha/3noYE8aofln2RXtxxaotT5RXGPGHp</HostId></Error>"

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I Like to download midi files and I always get this message, no problem however with Safari.

 Model Name:	        Mac Pro Mac OS 10.6.8
 Model Identifier:	MacPro1,1
 Processor Name:	Dual-Core Intel Xeon
 Processor Speed:	2.66 GHz
 Number Of Processors:	2
 Total Number Of Cores:	4
 L2 Cache (per processor):	4 MB
 Memory:	9 GB
I Like to download midi files and I always get this message, no problem however with Safari. Model Name: Mac Pro Mac OS 10.6.8 Model Identifier: MacPro1,1 Processor Name: Dual-Core Intel Xeon Processor Speed: 2.66 GHz Number Of Processors: 2 Total Number Of Cores: 4 L2 Cache (per processor): 4 MB Memory: 9 GB

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Right-click the link and use "Save Link as" to save the file if you can't open or save the link with a left-click.