Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

OS X Lion: NTLMv2 Authentication appears to be broken in Firefox 5.0.1

  • 2 trả lời
  • 45 gặp vấn đề này
  • 671 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hqasem

more options

I just upgraded to OS X Lion, and when I went to work, I noticed that Firefox 5.0.1 stopped connecting to the Internet.

It refused to connect me through the corporate proxy (MS ISA + NTLMv2 Auth). After repeated attempt, it would sporadically connect me to http sites but NEVER https sites.

If you need further information, please let me know.

-hq

Giải pháp được chọn

I got this to work.

using about:config

Changed networ.negotiate-auth.allow-proxies from TRUE to FALSE.

http://kb.globalscape.com/KnowledgebaseArticle10522.aspx

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I got this to work.

using about:config

Changed networ.negotiate-auth.allow-proxies from TRUE to FALSE.

http://kb.globalscape.com/KnowledgebaseArticle10522.aspx

more options

Thanks drewmaness.

Confirmed. It works now after setting network.negotiate-auth.allow-proxies to False.

-hq