Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make a site appear in the Permissions Manager?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi deltrem

more options

I forbid all sites to set cookies. The sites where I have an account are the exceptions. I'm finding it hard to make a site appear in the Permissions Manager. I tried lots of things. Like placing a bookmark in a bookmark folder, creating a bookmark manually, copying and pasting a bookmark from folder to folder, visiting a site lots of times.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Visit a site, click the site icon in the address bar, click More Information, click Permissions, set the permissions for the site that you're visiting.