Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why do i have to manualy set proxy everytime i open firefox through proxi settings-

 • 1 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The proxy server is refusing connect

 Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections.
    
   
 Check the proxy settings to make sure that they are correct.
 Contact your network administrator to make sure the proxy server is
  working.

Tất cả các câu trả lời (1)