Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do Firefox Sync & Home appear as icons on the desktop when downloaded

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

I have downloaded Firefox Sync and Home but there is no evidence that I have, Are they supposed to appear as Icons on the desktop and if they are why haven't they appeared ?.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you have the Add-on Bar shown:


View > Toolbars and CHECK the Add-on Bar.

The Sync icon should be there.


Also you can access Sync by:

Tools > Options and there's a Sync Tab there.