Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have downloaded Firefox 4 and it started in safe mode and i don't know what to do

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 4 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

I started my previous version of Firefox normally and clicked the download Firefox 4.01 box. It started to download immediately and when it completed Firefox 4.0 opened with the following message:

      OFFLINE MODE
 Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web. Iused the instructions for the Computer Run option and firefox started just as before
I started my previous version of Firefox normally and clicked the download Firefox 4.01 box. It started to download immediately and when it completed Firefox 4.0 opened with the following message: OFFLINE MODE Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web. Iused the instructions for the Computer Run option and firefox started just as before

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are not in the Safe Mode, you are in the Offline Mode. I don't know what OS are you on since it doesn't show in your system details:

If you see a Firefox icon, click on it and then go to:

File > UNCHECK the Offline Mode

If you have a Menu Bar instead, do the same.