Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mouse cursor doesn't change when hovering over hyperlinks

  • Không có trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
more options

e.g. Google search

When hovering over hyperlinks (e.g. the Blah Wikipedia link that comes up in the search results above), the mouse cursor doesn't always change into a hand.

Strangely, the mouse cursor does change into a hand sometimes (e.g. when hovering over the magnifying-glass icon to the right of the search result links), probably because of CSS rules - it's just the default.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Fixed problem - turns out the permissions in my ~/.mozilla directory were incorrect (several files were owned by root, and not writable by my account). Running:

   $ sudo chown -R (user) ~/.mozilla

then restarting Firefox fixed it.

Strange it gave no actual error messages though.