Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my osx software is 10.3.9 and the only upgrade for firefox that will work is 2.0.0.20. i need a secure upgrade that still works with 10.3.9. in the past anything higher than 2.0.0.20 will not let me access anything

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

my osx software is 10.3.9 and the only upgrade for firefox that will work is 2.0.0.20. i need a secure upgrade that still works with 10.3.9. in the past anything higher than 2.0.0.20 will not let me access anything

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

when will you help me

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last version of Firefox that works on OS X 10.3.9

There are some alternative browsers you can try:

more options