Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to update Firefox on my Mac OSX 10.3.9, I currently have 2.0.0.20, I neither can not progress on Mac OSX as my HW is limited/old

  • 1 trả lời
  • 185 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I just wanted a possible update of firefox from 2.0.0.20 to higher on my Mac OSX 10.3.9. I can not go further on OSX as my hw is limited to that.

This happened

Not sure how often

I just wanted a possible update of firefox from 2.0.0.20 to higher on my Mac OSX 10.3.9. I can not go further on OSX as my hw is limited to that. == This happened == Not sure how often

Giải pháp được chọn

and you cannot progress on Firefox either. That's the last version that works on OS X 10.3.9

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

and you cannot progress on Firefox either. That's the last version that works on OS X 10.3.9