Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have updated Firefox but YouTube does not recognize Firefox 3.6 Mac 10.5

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rickself3

more options

YouTube tells me that I need to update my Firefox but I have the latest version available. Also trouble logging in to my Credit Union. I am on a G4 with Leopard 10.5. I cannot upgrade to chrome as I am not on an Intel machine. I can use Safari but do not care for the interface.

YouTube tells me that I need to update my Firefox but I have the latest version available. Also trouble logging in to my Credit Union. I am on a G4 with Leopard 10.5. I cannot upgrade to chrome as I am not on an Intel machine. I can use Safari but do not care for the interface.

Giải pháp được chọn

Your user agent shows a Firefox 2.0.0.20 version.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 FBSMTWB

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Your user agent shows a Firefox 2.0.0.20 version.

  • Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 FBSMTWB

See:

more options

That did the fix! Thanks, cor-el! No more Safari for this guy.