Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had to reinstall windows on my laptop because it wouldn't start. Then I lost all the bookmarks saved on the browser Firefox. Is there a way to recover them from my IP address or any another way? Thanks

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My laptop refused to start, then i had to reinstall windows. I choose Windows 7 instead of Windows Vista. After reinstalling Firefox, i saw that i lost all the (so vital) bookmarks ! Is there a way to recover them ? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I had the same problem...well... I'm still not over it yet .. :)) I'm afraid there is no way to recover your data from a formatted drive..

A lifetime of bookmarks, gone

P.S. Be strong =))) Stay cool

more options