Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW CAN I UNINSTALL UNWANTED TABS THAT KEEP ON RE-OPENING?

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 1070 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DESKTOPHP

more options

Whenever I open Firefox, some three tabs are re-loaded that I created weeks ago and no longer want.

How do I stop them permanently from re-loading?

Des Evans

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure that they have not been set as home pages. Firefox can store multiple home pages, for details see How to set the home page.

more options

I was ready to give up on this problem. I tried everything. Above the homepage box is another that has a drop down menu, choose 'prompt for session'. Restart, and when it does, un-check the offending pages. Worked for me.

Được chỉnh sửa bởi DESKTOPHP vào