Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've lost my Favorites toolbar, how do I get it back?

  • 2 trả lời
  • 1228 gặp vấn đề này
  • 119553 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Barbred

more options

I accidentally deleted the favorites toolbar and I can't find out how to get it back.

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the "Menu Bar" via "View > Toolbars" or via the right-click context menu on a toolbar.

Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Go to "View > Toolbars" or right-click the "Menu Bar" or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 78

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the "Menu Bar" via "View > Toolbars" or via the right-click context menu on a toolbar.

Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Go to "View > Toolbars" or right-click the "Menu Bar" or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

more options

Thank you for your help! It was very useful! Barbred red_woman_1@*******.***

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào