Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I open a tab with a BLANK page?

  • 2 trả lời
  • 139 gặp vấn đề này
  • 1437 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CodeSe7en

more options

Please keep in mind that I'm not referring to the page/tab I see when I START Firefox, but rather when I open a new tab. I can't find the place to change the setting so that a opening a new tab opens a tab with a BLANK page. I used to have this set, but it got changed somewhere along the way.

Thank you.

Giải pháp được chọn

The normal behavior of Firefox when using "File > New Tab" or keyboard shortcut Control+T is to open a blank tab, and there is no built-in way to change this. As you are not getting a blank tab you need to check your extensions to see what one has modified this behavior. Quite a few tab browsing type add-ons/extensions include an option to change what appears on a new tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 19

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The normal behavior of Firefox when using "File > New Tab" or keyboard shortcut Control+T is to open a blank tab, and there is no built-in way to change this. As you are not getting a blank tab you need to check your extensions to see what one has modified this behavior. Quite a few tab browsing type add-ons/extensions include an option to change what appears on a new tab.

more options

That did it. Thank you, thank you, thank you!!