Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The most recent to the Forecastfox add-on significantly reduced the usabilty of the add-on. Is there a way to permanently skip the update that comes up whenever I start Firefox? I am using 3.6.10 on MacOS X 10.5

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vicden

more options

Recently there was an update to forecastfox. For how I use it, it was a significant downgrade. I found and re-installed the previous (0.9.10) version. Now everytime I start up Firefox, I get the update box asking me to install the unwanted update. I want to be able to skip this update permanently (or at least until the app is improved).

Giải pháp được chọn

It is possible, but the method is not simple. See http://kb.mozillazine.org/Updating_add-ons#Disabling_update_checks_for_individual_add-ons_-_Advanced_users

It will be much easier to do this in Firefox 4. You will be able to use the add-ons manager to turn off automatic updates for individual add-ons.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It is possible, but the method is not simple. See http://kb.mozillazine.org/Updating_add-ons#Disabling_update_checks_for_individual_add-ons_-_Advanced_users

It will be much easier to do this in Firefox 4. You will be able to use the add-ons manager to turn off automatic updates for individual add-ons.

more options

Brilliant!! Worked like a dream Thank you

Được chỉnh sửa bởi vicden vào