Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why ? doesnt firefox 3.6.8 NOT shutdown properly - prev versions did ...

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

FF disappears from screen as expected - but the next time it is called for it gives error message 'all ready running' - cant close waiting doesnt help task manager doesnt even show FF - gotta reboot an start over - previous versions did NOT do this

This happened

Every time Firefox opened

== latest version installed

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is usually caused by an addon preventing Firefox from shutting down properly. If you start Firefox in Safe Mode (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode) does the issue go away?

more options