Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I find file folders so I can organize bookmarks

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

All I want to know is where file folders are located. I cannot find them and I need them to organize bookmarks

Giải pháp được chọn

Hello Jan.

To organize bookmarks, go into Bookmarks > Organize Bookmarks...

I don't understand what you mean by "file folders". Can you please clarify.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Jan.

To organize bookmarks, go into Bookmarks > Organize Bookmarks...

I don't understand what you mean by "file folders". Can you please clarify.