Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

attempting to update @ http://www.msi.com/index.php?func=html&name=liveupdate need activeX, Help

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rjohnson19

more options

Attempting to update drivers- MSI states that I need active x...

URL of affected sites

http://www.msi.com/index.php?func=html&name=liveupdate

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi DonaldLester,

As the site explains: "MSI Live Update Online must use Microsoft® Internet Explorer 5.0 and above versions"

You cannot use Firefox with this site, it doesn't have ActiveX.

You can try an add-on such as IE Tab 2 to run IE in a Firefox tab.