Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the Urdu version Firefox?

  • 1 trả lời
  • 42 gặp vấn đề này
  • 113 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

MORE THAN 160 MILLION PEOPLE'S NATIONAL LANGUAGE AND 130 MILLION PEOPLE OF INDIA SPEAK URDU, BUT THIS THERE ISN'T ANY URDU VERSION.?

Operating system

Windows Xp 64-bit Professional Edition

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Translations are done by volunteers. I have checked through the list of localization teams and there does not appear to be an active team working on an Urdu translation.