Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable updates across user profiles

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way to disable all updating in Firefox across all user profiles? From what I see, disabling it via tools options only works for the currently logged in user. About:config seems to do the same thing. I don't want my users to be prompted (or even know) when an update takes place or is required. I'd need more central control over the update process.

Is there a way to disable all updating in Firefox across all user profiles? From what I see, disabling it via tools options only works for the currently logged in user. About:config seems to do the same thing. I don't want my users to be prompted (or even know) when an update takes place or is required. I'd need more central control over the update process.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can lock the pref app.update.enabled (and app.update.auto) to false. See http://kb.mozillazine.org/Locking_preferences