Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I reduce the number of pixels in a JPG so I can email it?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3829 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am unable to reduce the number of pixels in a JPG so I can email it

This happened

Every time Firefox opened

== 2 days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you do not have an image editor that allows to do that then use one of the online sites to resize images.