Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to get FF to remember bookmark folders

  • 4 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how do I make FF 'remember'the last used folder in bookmarks. Say I book mark a film into movies folder and then want to bookmark another film, how can i get the folder called movies to open again until changed

how do I make FF 'remember'the last used folder in bookmarks. Say I book mark a film into movies folder and then want to bookmark another film, how can i get the folder called movies to open again until changed

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

where is the option to remember the last folder? this should be in FF anyway. like in IE

more options

If you open the "Edit This Bookmark" dialog (click the yellow star or use Bookmarks > Bookmark this page) and click the Choose menu item or open the folder list with the arrow at the far right then the last used folder is selected.

more options

cor -el thanks for that. it does not work for me. i save a film review to my film folder. then view another film review. then go to book mark that but the bookmarks menu folder is back.i want it to niopen automatically at films?