Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A website that I use does not support 3.6.8 but does support 3.6.7, can I downgrade?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I cannot view my contract notes on this site and they suggest that I need to downgrade to 3.6.7. How do I do this?

URL of affected sites

http://www.natweststockbrokers.com

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Did you try: "Clear the Cache": Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites causing problems: Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

You should update Java. See: http://support.apple.com/kb/HT2312 - About Java 2 Platform Standard Edition (J2SE) 5.0 Release 1 for Tiger http://support.apple.com/kb/DL847 - Java for Mac OS X 10.4, Release 9