Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has gone from best to worse! See Ya!

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Firefox used to be good up untill 3.5 and then it got worse, and worse and now its useless! So glad AdBlock Plus works with Google Chrome so see ya Firesnail!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Without more information, it's hard to diagnose your problem.

I'm running the latest version on XP SP3. I've not had a crash or problem in months.