Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 4.0B2 When ty[ing a URL and hit the enter it does not work

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Fedora 13 Firefox 4.0 Beta 2. When typing a URL in the URL box and hit the enter key nothing happens.

This happened

Every time Firefox opened

== upgrade from Beta 1 to Beta 2

Fedora 13 Firefox 4.0 Beta 2. When typing a URL in the URL box and hit the enter key nothing happens. == This happened == Every time Firefox opened == upgrade from Beta 1 to Beta 2

Giải pháp được chọn

This can be caused by an add-on. To test this try running Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode, that will disable extensions and themes, and if it then works that indicates an add-on is the problem. If that is the case see Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This can be caused by an add-on. To test this try running Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode, that will disable extensions and themes, and if it then works that indicates an add-on is the problem. If that is the case see Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.