Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

okmarks folder located in the C drive?

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i want to copy all my favorites sites from the favorites folder in IE to firefox...where is the booksmark folder located in my computer? e.g. (program files, my documents, mozilla folder)

Giải pháp được chọn

You can't just "copy" your Favorites into a Firefox file, Firefox stores that data in a different format than IE uses.

In IE: File > Import/Export - Export to HTML file

then in Firefox: Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Import HTML... = From HTML file

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't just "copy" your Favorites into a Firefox file, Firefox stores that data in a different format than IE uses.

In IE: File > Import/Export - Export to HTML file

then in Firefox: Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Import HTML... = From HTML file