Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've tried recovering bookmarks unsuccessfully. Any other ideas?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Tried various solutions without success. My library (bookmarks) is empty and I cannot find the files you mention under my finder/ librarly / application support / Firefox (missing, but Mozilla exists, but it doesn't have the files you mention).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Help > Troubleshooting Information > Profile Directory > Open Containing folder See also Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues

Copy and Paste this code in the Code field in the "Tools > Error Console" and click the Evaluate button to see the location of the profile folder. alert(Components.classes["@mozilla.org/file/directory_service;1"].getService(Components.interfaces.nsIProperties).get("ProfD", Components.interfaces.nsIFile).path);