Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't restart correctly when installing new plugin

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Firefox doesn't restart correctly when installing new plugin

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

anyone have the same issue? you can just simply test it by installing any addon.

more options

The new version 3.6.7 fixed this issue.

Thanks!