Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there's no "close,Restore Down,minimize"button on the top of the FF4 ,My system is win7 how can i do with it

  • 3 trả lời
  • 65 gặp vấn đề này
  • 1287 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tersally

more options

there's no "close,Restore Down,minimize"button on the top of the FF4 ,My system is win7 how can i do with it

This happened

Every time Firefox opened

== i have installed the FF4

Giải pháp được chọn

If you have a persona installed you might want to disable it and go back to the default theme. This is a bug with Firefox 4.0b1 and it probably will be fixed by the next beta build. Here are the bugs.

Bug 574833 Bug 575406

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

If you have a persona installed you might want to disable it and go back to the default theme. This is a bug with Firefox 4.0b1 and it probably will be fixed by the next beta build. Here are the bugs.

Bug 574833 Bug 575406

more options

Here is how to go to the default theme in case you don't know how to.

1. Press ALT to reveal the menu bar 2. Go to Addons, Themes and enable Default Theme to reveal your Buttons.

(IF you are using Menu bar then just go to Tools--Addons--Themes

more options

I also had the missing buttons. Disabled persona and got them back. Thanks for your help! Hope they fix this. Windows 7 FF4b3