Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printed web pages are produced in an enormous font size

  • 4 trả lời
  • 94 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Printed web pages are produced at font sizes that are enormous - essentially a 1/4 of the web page prints on one 8x11 paper.

This happened

Every time Firefox opened

== recently, past few days

Giải pháp được chọn

Thanks for the quick response. I never changed any settings, not sure how that happened. I just noticed it myself and fixed it - prints like a charm now!

Thanks again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

File > Page Setup = Scale

What is that set for? 100% is usually best

more options

Giải pháp được chọn

Thanks for the quick response. I never changed any settings, not sure how that happened. I just noticed it myself and fixed it - prints like a charm now!

Thanks again.

more options

I have this problem too. I see the question and the thanks, but not the solution.

more options

Check the Page Setup setting as posted above by the-edmeister.

See also http://kb.mozillazine.org/Problems_printing_web_pages