Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

3.5.10

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Since I updated Firefox to 3.5.10, firefox get high CPU usage rate, and responds very very slowly. I disabled all extensions but no help.

I have to revert to 3.5.9 to solve this problem...

This happened

Every time Firefox opened

== I updated to 3.5.10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are way behind updates. Download [www.getfirefox.com latest Firefox version here] to solve your problem