Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why have a single tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I have only one page open why do I need a tab telling me I have that page open? How can I go back to the previous version which didn't have this annoying problem?

This happened

Every time Firefox opened

== with the update to 3.6.6

When I have only one page open why do I need a tab telling me I have that page open? How can I go back to the previous version which didn't have this annoying problem? == This happened == Every time Firefox opened == with the update to 3.6.6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Edit > Preferences > Tabs = uncheck Always show the tab bar