Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Should I uninstall Firefox 3.6.6 before Upgrading to OSX 10.6?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I want absolutely no glitches when I upgrade my MacBookPro from OSX 10.5.8 to 10.6.3. I use Safari as my main browser and Firefox only when a website does not work well with Safari. Therefore, I thought it might be best to uninstall Firefox before I upgrade, because I can always re-install Firefox after I have upgraded. What do you think? I have AppZapper to use to uninstall Firefox since it will search out and collect all Preference lists, etc., that accompany Firefox, resulting in a complete and clean uninstall. Any thoughts? Thanks!

Giải pháp được chọn

Hello Gordon.

I don't know if you should uninstall Firefox before upgrading Mac OS X (I don't think so, in any case), but you may be interested in knowing how to back up your information, if you are afraid of loosing it in the upgrade:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Backing+up+your+information

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Gordon.

I don't know if you should uninstall Firefox before upgrading Mac OS X (I don't think so, in any case), but you may be interested in knowing how to back up your information, if you are afraid of loosing it in the upgrade:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Backing+up+your+information