Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do add adobe reader to allowed sites up updating? Firefox instructions don't work

  • 1 trả lời
  • 82 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tried following the instructions for adding adobe to the allowed sites, but didn't see any yellow bar with edit options on it.

This happened

Every time Firefox opened

== when adobe announced its latest update

Giải pháp được chọn

The instructions on the Adobe site are outdated and do no longer apply to current Firefox versions and you can ignore those instructions and save the Adobe installer to your desktop and start the installation with a double-click on that file.

See How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The instructions on the Adobe site are outdated and do no longer apply to current Firefox versions and you can ignore those instructions and save the Adobe installer to your desktop and start the installation with a double-click on that file.

See How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites