Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I upgraded from Safari 4 to 5, I lost all bookmarks in Firefox. Import does not work; Firefox will not save new bookwarks. Suggestions?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Running Firefox 3.6.3 and Safari in Mac OS 10.6.3. Upgraded from Safari4 to 5. Lost all bookmarks in Firefox. Import says it worked, but nothing appears. Firefox will not add bookmarks either. Suggestions?

Giải pháp được chọn

I guess something either corrupted your locked your bookmarks and history file. Try the instructions at Bookmarks and toolbar buttons not working after upgrading

You should also upgrade to Mac OS 10.6.3

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I guess something either corrupted your locked your bookmarks and history file. Try the instructions at Bookmarks and toolbar buttons not working after upgrading

You should also upgrade to Mac OS 10.6.3

more options

The OP appears to already using OS X 10.6.3: Running Firefox 3.6.3 and Safari in Mac OS 10.6.3.

See also: http://kb.mozillazine.org/Bookmarks_history_and_toolbar_buttons_not_working_-_Firefox

Importing bookmarks and other data from Safari