Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will displays no tool bars or address windowk ony a search window.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When executed, Firefox displays only a search window in the top screen bar -- no tool bars, no address window, no menu bar. The default home page is displayed. I uninstalled Firefox, (leaving personal data preserved), downloaded and installed the current version. No change!

When executed, Firefox displays only a search window in the top screen bar -- no tool bars, no address window, no menu bar. The default home page is displayed. I uninstalled Firefox, (leaving personal data preserved), downloaded and installed the current version. No change!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 3.6 on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press and hold the Alt key down to bring up the menu bar. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide.

See also: Restore the Menu bar in Firefox Back and forward or other toolbar buttons are missing