Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

upgraded to lucid lynx-amd64, firefox will no longer start, even in safe mode, terminal reports segmentation fault.

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Upgraded to Ubuntu lucid lynx 64bit platform, Firefox will no longer start, even in terminal safe mode - terminal reports Attempting to load the system libmoon Segmentation fault. Thunderbird works fine. Un-installed/re-installed to no success.


User Agent

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.9 Safari/533.2

Giải pháp được chọn

I completely uninstalled everything associated with firefox in synaptic package manager, then reinstalled the latest version of firefox again. Evidently one of the add-ons was preventing firefox from opening, not sure which one though. I hope this will help someone else. Firefox is working now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I completely uninstalled everything associated with firefox in synaptic package manager, then reinstalled the latest version of firefox again. Evidently one of the add-ons was preventing firefox from opening, not sure which one though. I hope this will help someone else. Firefox is working now.

more options

Novell Moonlight was the conflicting addon in my exact same case.