Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Why does Firefox automatically download the files instead of asking me if I want to open it or save it?"

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Every time I go to download a file, it automatically saves it instead of asking me

This happened

Every time Firefox opened

== A couple days ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It depends on the file type. You can set it in the Applications panel. See Change what Firefox does when you click on or download a file