Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every time I open a new window or refresh a getting started with firefox page opens along with it. So everytime I go to my homepage for example the getting started with firefox opens along side in a seperate tab.

  • 4 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 231 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Every time I open a new window or refresh a getting started with firefox page opens along with it. So everytime I go to my homepage for example the getting started with firefox opens along side in a seperate tab.

This happened

Every time Firefox opened

== I got this computer.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Every time I open a new window or refresh a getting started with firefox page opens along with it. So everytime I go to my homepage for example the getting started with firefox opens along side in a seperate tab.

more options

See How to set the home page: Firefox supports multiple home pages separated by '|' symbols

See also http://kb.mozillazine.org/Preferences_not_saved and How to fix preferences that won't save

more options

Giải pháp được chọn

You're welcome