Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot install firefox. I already disabled all of my anti-virus software. It still says "file corrupt" please help!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I tried once, and read the forums to disable anti-virus software. I am using windows 7. I had Norton temporarily uninstalled that. I have to install McAfee but i havent yet. I want to install firefox first

This happened

Every time Firefox opened

When the downloader started

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Leandy.

Try downloading the installer again. You can get the latest stable version of Firefox, for free (of course) at getfirefox.com.