Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the newest version of Firefox I can run on my little iMac 600mhz snow with 512mb memory, and where can I download it? Thank you, AllnightVi@aol.com

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

What is the newest version of Firefox I can run on my little iMac 600mhz snow with 512mb memory, and where can I download it? Right now I'm running OS X 10.3.9 and Firefox 2.0.0.20 Thank you, sincerely, Virgil Fritz, AllnightVi@aol.com

This happened

Every time Firefox opened

== I would access certain websites

What is the newest version of Firefox I can run on my little iMac 600mhz snow with 512mb memory, and where can I download it? Right now I'm running OS X 10.3.9 and Firefox 2.0.0.20 Thank you, sincerely, Virgil Fritz, AllnightVi@aol.com == This happened == Every time Firefox opened == I would access certain websites

Giải pháp được chọn

The newest and last version of Firefox that runs on OS X 10.3.9 is Firefox 2.0.0.20

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The newest and last version of Firefox that runs on OS X 10.3.9 is Firefox 2.0.0.20