Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

today all the text in the menu bar turned green. How do I return it to black?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

Black type in menu bar turned green for no obvious reason when I saved a bookmark.

This happened

Every time Firefox opened

I saved a bookmark (spashID)

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-US) AppleWebKit/532.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.276.0 Safari/532.8

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Andrew.

You may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

more options

You may have installed a persona that isn't working properly. You can uninstall that Persona and revert to the Default theme (Tools > Add-ons > Themes).

See Use themes to change the look of Firefox and http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)