Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i lost all of my toolbar, including address & buttons - nothing to click on to restore them

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i lost all the tools bars, including the address bar, buttons, everything the only thing there is the blue strip that says mozilla firefox, nothing to click on to restore them

i opend firefox

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.