Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get my bookmarks to be always visible at the side of the main Firefox page

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

How do I get my bookmarks to be visible all the time at the side of the main Firefox page? That used to be the case and then I must have done something to remove it.

Giải pháp được chọn

View > Sidebar, click on Bookmarks to place a check mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

View > Sidebar, click on Bookmarks to place a check mark.