Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My history will not clear with the "Clear recent history" tool.

  • 1 trả lời
  • 109 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I click "Clear Recent History," check all the boxes, select "Everything" from the drop down menu, and click "Clear Now" and my Firefox will delete my cookies, but it will not delete my browsing history. My browsing history stays. I click the history drop down menu on the top and it still has things I browsed just moments ago.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn