Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the passwor manager used to alwats ask if i wanted a password remembered, starting about three days ago, it no longer asks.

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i use the password manager. firefox used to ask if i wanted a password saved. i have some saved passwords in the manager, but, it does not add new ones because it no longer asks

This happened

Every time Firefox opened

== i upgraded firefox

Giải pháp được chọn

Make sure that you not run Firefox in Private Browsing - Use Firefox without saving history mode. In Private Browsing mode some menu items are disabled (grayed) and some features like visited links and others are disabled and not working. You are in Private Browsing mode if you see "Tools > Stop Private Browsing". See Private Browsing - Use Firefox without saving history and http://kb.mozillazine.org/Issues_related_to_Private_Browsing ..... You enter Private Browsing mode if you select: Tools > Options > Privacy > History: Firefox will: "Never Remember History" To see all History settings, choose: Tools > Options > Privacy, choose the setting Firefox will: Use custom settings for history --- http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered http://kb.mozillazine.org/Password_Manager

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure that you not run Firefox in Private Browsing - Use Firefox without saving history mode. In Private Browsing mode some menu items are disabled (grayed) and some features like visited links and others are disabled and not working. You are in Private Browsing mode if you see "Tools > Stop Private Browsing". See Private Browsing - Use Firefox without saving history and http://kb.mozillazine.org/Issues_related_to_Private_Browsing ..... You enter Private Browsing mode if you select: Tools > Options > Privacy > History: Firefox will: "Never Remember History" To see all History settings, choose: Tools > Options > Privacy, choose the setting Firefox will: Use custom settings for history --- http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered http://kb.mozillazine.org/Password_Manager